“නායකත්ව හැකියාව සහ ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය” පිළිබඳ සති 03 ක පුහුණු වැඩසටහන - 2014 නොවැම්බර් මස 25 දින සිට 2014 දෙසැම්බර් මස 15 දින දක්වා - 04වන කණ්ඩායම"

"Leadership and Positive Attitude Development" Three week Training Programme – 25th November 2014 to 15th December 2014 - Fourth Batch"


Please enter your full National Identity Card Number (eg: 000000000V)

"Details of the 4th batch is only available"
 
NIC No.  
 
Important
 

Please do not worry, if you are selected to this intake of Leadership programme and you did not receive a letter yet. Letter and the slip can be printed from here. Take those two printed letters with your NIC. Since Ministry of Higher Education already sent your details to the relevant centers you will be accepted with printed letter, slip and the NIC. Even if you are not in a position to get a printout from the system you can directly go to the Training Center which you are allocated (Take your NIC), , we have sent all the candidate details to each and every training center. To print the slip click on the print button.


Leadership and Positive Attitude Development Training Programme will be conducted in four batches and the programme schedule is as follows.

1st Batch
07/09/2014
27/09/2014
2nd Batch
04/10/2014
24/10/2014
3rd Batch
30/10/2014
19/11/2014
4th Batch
25/11/2014
15/12/2014
Details of the 4th batch is PublishedPowered by: NODES.