“නායකත්ව හැකියාව සහ ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය” පිළිබඳ සති 03 ක පුහුණු වැඩසටහන - 2014 පෙබරවාරි මස 16 දින සිට 2014 මාර්තු මස 07 දින දක්වා - 04වන කණ්ඩායම"

"Leadership and Positive Attitude Development" Three week Training Programme – 16th February 2014 to 7th March 2014 - Fourth Batch"


Please enter your full National Identity Card Number (eg: 000000000V)

"Details of the 4th batch is only available"
 
NIC No.  
 
Important
 

Please do not worry, if you are selected to this intake of Leadership programme and you did not receive a letter yet. Letter and the slip can be printed from here. Take those two printed letters with your NIC. Since Ministry of Higher Education already sent your details to the relevant centers you will be accepted with printed letter, slip and the NIC. Even if you are not in a position to get a printout from the system you can directly go to the Training Center which you are allocated (Take your NIC), , we have sent all the candidate details to each and every training center. To print the slip click on the print button.


Leadership and Positive Attitude Development Training Programme will be conducted in four batches and the programme schedule is as follows.

1st Batch
23/11/2013
15/12/2013
2nd Batch
21/12/2013
10/01/2014
3rd Batch
18/01/2014
07/02/2014
4th Batch
16/02/2014
07/03/2014
Details of the 4th batch is PublishedPowered by: NODES.